ประกาศ

 •      นักศึกษาปวส.ปีที่ 2 และปวช.ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ให้ทำการดาวน์โหลดใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาแล้วพิมพ์หน้าหลังและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารตามด้านล่างนี้ส่งมายังที่อยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  รายละเอียดคลิกที่นี่
 •      กำหนดการมอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ  รายละเอียดคลิกที่นี่

   รายวิชาที่มีอยู่

  การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด ช.1-2 .acc

  การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด ช.1-2 .acc

  Course

  การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ช.1-2 .acc

  การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ช.1-2 .acc

  Course

  การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ช.1-2.mk

  การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ช.1-2.mk

  Course

  การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.mk

  การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.mk

  Course

  การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ.acc

  การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ.acc

  Course

  การบัญชีบริษัทจำกัด.acc

  การบัญชีบริษัทจำกัด.acc

  Course

  องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์.com

  องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์.com

  Course

  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

  Course

  พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น.mk

  พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น.mk

  Course

  การบัญชีกิจการพิเศษ.acc

  การบัญชีกิจการพิเศษ.acc

  Course

  การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล.acc

  การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล.acc

  Course

  การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น.com

  การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น.com

  Course

  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

  Course

  การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

  การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

  Course

  กฏหมายธุรกิจค้าปลีกและขายตรง.mk

  กฏหมายธุรกิจค้าปลีกและขายตรง.mk

  Course

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย.com

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย.com

  Course

  การควบคุมและตรวจสอบภายใน.acc

  การควบคุมและตรวจสอบภายใน.acc

  Course

  โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี.acc

  โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี.acc

  Course

  การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง.com

  การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง.com

  Course

  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

  Course

  การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

  การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

  Course

  การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน.mk

  การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน.mk

  Course

  การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.com

  การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.com

  Course

  การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

  การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

  Course

  การเขียนโปรแกรม

  การเขียนโปรแกรม

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.1 com

  (แก้ผลการเรียน) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.1 com

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การวิเคราะห์และออกแบบระบบปวส.1.com

  (แก้ผลการเรียน) การวิเคราะห์และออกแบบระบบปวส.1.com

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ปวส.1.com

  (แก้ผลการเรียน) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ปวส.1.com

  Course

  (แก้ผลการเรียน) วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการปวส.1

  (แก้ผลการเรียน) วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการปวส.1

  Course

  (แก้ผลการเรียน) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพปวส.1

  (แก้ผลการเรียน) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพปวส.1

  Course