ประกาศ

      ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หากพบปัญหาแจ้ง

1. เพจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ
2. ไลน์ Line ID: @evcamnat
3. อาจารย์ฝ่ายแนะแนวที่รับสมัครนักศึกษา
4. ผู้ดูแลระบบ อ.ภาคภูมิ สังขพิทักษ์ โทร. 0885830056 


Available courses

โปรแกรมตารางงาน ช.1-2 .com (แก้ผลการเรียน)

โปรแกรมตารางงาน ช.1-2 .com (แก้ผลการเรียน)

Course

การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด ช.1-2 .acc

การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด ช.1-2 .acc

Course

การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ช.1-2 .acc

การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ช.1-2 .acc

Course

ลูกค้าสัมพันธ์ ช.1-2.mk (แก้ผลการเรียน)

ลูกค้าสัมพันธ์ ช.1-2.mk (แก้ผลการเรียน)

Course

การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ช.1-2.mk (แก้ผลการเรียน)

การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ช.1-2.mk (แก้ผลการเรียน)

Course

การจัดแสดงสินค้า ช.1-2.mk (แก้ผลการเรียน)

การจัดแสดงสินค้า ช.1-2.mk (แก้ผลการเรียน)

Course

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา com,mk

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา com,mk

Course

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ com,mk

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ com,mk

Course

หลักการบัญชีเบื้องต้น1 com (แก้ผลการเรียน)

หลักการบัญชีเบื้องต้น1 com (แก้ผลการเรียน)

Course

(แก้ผลการเรียน) การเมืองการปกครองของไทย

(แก้ผลการเรียน) การเมืองการปกครองของไทย

Course

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม com

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม com

Course

(แก้ผลการเรียน) หลักการขาย com Acc

(แก้ผลการเรียน) หลักการขาย com Acc

Course

หลักการจัดการ (แก้ผลการเรียน)

หลักการจัดการ (แก้ผลการเรียน)

Course

การบัญชีบริษัทจำกัด.acc

การบัญชีบริษัทจำกัด.acc

Course

องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์.com (แก้ผลการเรียน)

องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์.com (แก้ผลการเรียน)

Course

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น.com (แก้ผลการเรียน)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น.com (แก้ผลการเรียน)

Course

(แกเ้ผลการเรียน) หลักการเขียนโปรแกรม.com

(แกเ้ผลการเรียน) หลักการเขียนโปรแกรม.com

Course

(แก้ผลการเรียน) เพศวิถีศึกษา

(แก้ผลการเรียน) เพศวิถีศึกษา

Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (แก้ผลการเรียน)

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (แก้ผลการเรียน)

Course

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (แก้ผลการเรียน)

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (แก้ผลการเรียน)

Course

ภาษาไทยพื้นฐาน (แก้ผลการเรียน)

ภาษาไทยพื้นฐาน (แก้ผลการเรียน)

Course

พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น.mk (แก้ผลการเรียน)

พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น.mk (แก้ผลการเรียน)

Course

(แก้ผลการเรียน) การบัญชีกิจการพิเศษ.acc

(แก้ผลการเรียน) การบัญชีกิจการพิเศษ.acc

Course

(แก้ผลการเรียน) การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล.acc

(แก้ผลการเรียน) การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล.acc

Course

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น.com (แก้ผลการเรียน)

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น.com (แก้ผลการเรียน)

Course

(แก้ผลการเรียน) โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว.com

(แก้ผลการเรียน) โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว.com

Course

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์.com (แก้ผลการเรียน)

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์.com (แก้ผลการเรียน)

Course

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (แก้ผลการเรียน)

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (แก้ผลการเรียน)

Course

(แก้ผลการเรียน) การขายเบื้องต้น

(แก้ผลการเรียน) การขายเบื้องต้น

Course

การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (แก้ผลการเรียน)

การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (แก้ผลการเรียน)

Course

การสร้างเว็บไซต์.com (แก้ผลการเรียน)

การสร้างเว็บไซต์.com (แก้ผลการเรียน)

Course

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล.com

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล.com

Course

อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ (แก้ผลการเรียน)

อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ (แก้ผลการเรียน)

Course

กฏหมายพาณิชย์

กฏหมายพาณิชย์

Course

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Course

การบัญชีภาษีอากร.acc

การบัญชีภาษีอากร.acc

Course

การบัญชีชั้นสูง 2.acc (แก้ผลการเรียน)

การบัญชีชั้นสูง 2.acc (แก้ผลการเรียน)

Course

(แก้ผลการเรียน) คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา.com.mk

(แก้ผลการเรียน) คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา.com.mk

Course

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.com (แก้ผลการเรียน)

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.com (แก้ผลการเรียน)

Course

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ.com (แก้ผลการเรียน)

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ.com (แก้ผลการเรียน)

Course

การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม (แก้ผลการเรียน)

การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม (แก้ผลการเรียน)

Course

ชีวิตกับสังคมไทย (แก้ผลการเรียน)

ชีวิตกับสังคมไทย (แก้ผลการเรียน)

Course

คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (แก้ผลการเรียน)

คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (แก้ผลการเรียน)

Course

(แก้ผลการเรียน) คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.

(แก้ผลการเรียน) คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.

Course

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาปวช1,3.com

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาปวช1,3.com

Course

โปรแกรมประมวลผลคำปวช.1,3.com (แก้ผลการเรียน)

โปรแกรมประมวลผลคำปวช.1,3.com (แก้ผลการเรียน)

Course

โครงงานวิทยาศาสตร์ปวช.1

โครงงานวิทยาศาสตร์ปวช.1

Course

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงปวช.1 (แก้ผลการเรียน)

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงปวช.1 (แก้ผลการเรียน)

Course

(แก้ผลการเรียน) การหาข้อมูลตลาดปวช.1.mk

(แก้ผลการเรียน) การหาข้อมูลตลาดปวช.1.mk

Course

(แก้ผลการเรียน) การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปวช.2.acc

(แก้ผลการเรียน) การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปวช.2.acc

Course

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปวช.2.com (แก้ผลการเรียน)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปวช.2.com (แก้ผลการเรียน)

Course

โปรแกรมฐานข้อมูลปวช.2.com (แก้ผลการเรียน)

โปรแกรมฐานข้อมูลปวช.2.com (แก้ผลการเรียน)

Course

(แก้ผลการเรียน) คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพปวช.2

(แก้ผลการเรียน) คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพปวช.2

Course

พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

Course

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

Course

การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

Course

(แก้ผลการเรียน) พลศึกษาเพื่่อพัฒนาสุขภาพปวช.2

(แก้ผลการเรียน) พลศึกษาเพื่่อพัฒนาสุขภาพปวช.2

Course

(แก้ผลการเรียน) การขายออนไลน์ปวช.3.mk

(แก้ผลการเรียน) การขายออนไลน์ปวช.3.mk

Course

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ปวช.3.com

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ปวช.3.com

Course

ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ปวช.3.com (แก้ผลการเรียน)

ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ปวช.3.com (แก้ผลการเรียน)

Course

อาเซียนศึกษาปวช.3 (แก้ผลการเรียน)

อาเซียนศึกษาปวช.3 (แก้ผลการเรียน)

Course

พฤติกรรมผู้บริโภค MK

พฤติกรรมผู้บริโภค MK

Course

ระบบบัญชีปวส.1 acc

ระบบบัญชีปวส.1 acc

Course

การบัญชีต้นทุน 1 ปวส.1acc

การบัญชีต้นทุน 1 ปวส.1acc

Course

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์ปวส.1.com (แก้ผลการเรียน)

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์ปวส.1.com (แก้ผลการเรียน)

Course

(แก้ผลการเรียน) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.1 com

(แก้ผลการเรียน) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.1 com

Course

(แก้ผลการเรียน) การวิเคราะห์และออกแบบระบบปวส.1.com

(แก้ผลการเรียน) การวิเคราะห์และออกแบบระบบปวส.1.com

Course

(แก้ผลการเรียน) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ปวส.1.com

(แก้ผลการเรียน) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ปวส.1.com

Course

(แก้ผลการเรียน) วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการปวส.1

(แก้ผลการเรียน) วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการปวส.1

Course

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (แก้ผลการเรียน)

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (แก้ผลการเรียน)

Course

(แก้ผลการเรียน) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพปวส.1

(แก้ผลการเรียน) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพปวส.1

Course

การสอบบัญชีปวส.2.acc

การสอบบัญชีปวส.2.acc

Course

การวิเคราะห์รายงานทางการเงินปวส.2.acc

การวิเคราะห์รายงานทางการเงินปวส.2.acc

Course

(แก้ผลการเรียน) คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจปวส.2.com&mk

(แก้ผลการเรียน) คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจปวส.2.com&mk

Course

เศรษฐกิจพอเพียงปวส.2.com (แก้ผลการเรียน)

เศรษฐกิจพอเพียงปวส.2.com (แก้ผลการเรียน)

Course

การเป็นผู้ประกอบการปวส.2 (แก้ผลการเรียน)

การเป็นผู้ประกอบการปวส.2 (แก้ผลการเรียน)

Course

หลักการตลาดปวส.2 (แก้ผลการเรียน)

หลักการตลาดปวส.2 (แก้ผลการเรียน)

Course

หลักเศรษฐศาสตร์ปวส.2 (แก้ผลการเรียน)

หลักเศรษฐศาสตร์ปวส.2 (แก้ผลการเรียน)

Course

พิมพ์ไทยเบื้องต้น 1/64

พิมพ์ไทยเบื้องต้น 1/64

Course

(แก้ผลการเรียน) การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี.acc (ปวช.2,ปวช.3) 1/64

(แก้ผลการเรียน) การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี.acc (ปวช.2,ปวช.3) 1/64

Course

โปรแกรมกราฟิก.com (ปวช.2,ปวช.3) 1/64 (แก้ผลการเรียน)

โปรแกรมกราฟิก.com (ปวช.2,ปวช.3) 1/64 (แก้ผลการเรียน)

Course

คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 1/64 (แก้ผลการเรียน)

คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 1/64 (แก้ผลการเรียน)

Course

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน

Course

การบัญชีต้นทุน 2.acc

การบัญชีต้นทุน 2.acc

Course

อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งสำหรับธุรกิจดิจิทัล.com

อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งสำหรับธุรกิจดิจิทัล.com

Course

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล.com

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล.com

Course

หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลcom

หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลcom

Course

ระบบจัดการฐานข้อมูล.com

ระบบจัดการฐานข้อมูล.com

Course

ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ

ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ

Course

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Course

ภาษาอังกฤษสำหรับปฏิบัติงาน

ภาษาอังกฤษสำหรับปฏิบัติงาน

Course

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา.com+mk

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา.com+mk

Course

การเป็นผู้ประกอบการ

การเป็นผู้ประกอบการ

Course

หลักการตลาด

หลักการตลาด

Course

การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ช2-3.acc

การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ช2-3.acc

Course

ภาษาอังกฤษโครงงาน ช.3,ส.2

ภาษาอังกฤษโครงงาน ช.3,ส.2

Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

Course

ธุรกิจดิจิทัลสื่อสังคมออนไลน์.com

ธุรกิจดิจิทัลสื่อสังคมออนไลน์.com

Course

กฏหมายธุรกิจ

กฏหมายธุรกิจ

Course

การพัฒนาสุขภาพ

การพัฒนาสุขภาพ

Course

คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ

คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ

Course

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2/2565

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2/2565

Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 2/2565

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 2/2565

Course

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2/2565

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2/2565

Course

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ.all ช.1-2 2/66

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ.all ช.1-2 2/66

Course

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน.all 2/66

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน.all 2/66

Course

ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ.ส.1.all ส.2.tech 2/66

ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ.ส.1.all ส.2.tech 2/66

Course

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน.acc 2/66

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน.acc 2/66

Course

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม.all 2/66

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม.all 2/66

Course