ประกาศ

      ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


หากพบปัญหาแจ้ง

1. เพจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ
2. ไลน์ Line ID: @evcamnat
3. อาจารย์ฝ่ายแนะแนวที่รับสมัครนักศึกษา
4. ผู้ดูแลระบบ อ.ภาคภูมิ สังขพิทักษ์ โทร. 0885830056 


Site announcements

(There are no discussion topics yet in this forum)

Available courses

โปรแกรมตารางงาน ช.1-2 .com (แก้ผลการเรียน)

โปรแกรมตารางงาน ช.1-2 .com (แก้ผลการเรียน)

Course

องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์.com (แก้ผลการเรียน)

องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์.com (แก้ผลการเรียน)

Course

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น.com (แก้ผลการเรียน)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น.com (แก้ผลการเรียน)

Course

(แกเ้ผลการเรียน) หลักการเขียนโปรแกรม.com

(แกเ้ผลการเรียน) หลักการเขียนโปรแกรม.com

Course

(แก้ผลการเรียน) เพศวิถีศึกษา

(แก้ผลการเรียน) เพศวิถีศึกษา

Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (แก้ผลการเรียน)

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (แก้ผลการเรียน)

Course

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (แก้ผลการเรียน)

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (แก้ผลการเรียน)

Course

ภาษาไทยพื้นฐาน (แก้ผลการเรียน)

ภาษาไทยพื้นฐาน (แก้ผลการเรียน)

Course

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น.com (แก้ผลการเรียน)

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น.com (แก้ผลการเรียน)

Course

(แก้ผลการเรียน) โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว.com

(แก้ผลการเรียน) โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว.com

Course

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์.com (แก้ผลการเรียน)

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์.com (แก้ผลการเรียน)

Course

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (แก้ผลการเรียน)

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (แก้ผลการเรียน)

Course

(แก้ผลการเรียน) การขายเบื้องต้น

(แก้ผลการเรียน) การขายเบื้องต้น

Course

การสร้างเว็บไซต์.com (แก้ผลการเรียน)

การสร้างเว็บไซต์.com (แก้ผลการเรียน)

Course

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล.com

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล.com

Course

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Course

ระบบจัดการฐานข้อมูล.com (แก้ผลการเรียน)

ระบบจัดการฐานข้อมูล.com (แก้ผลการเรียน)

Course

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (แก้ผลการเรียน)

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (แก้ผลการเรียน)

Course

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (แก้ผลการเรียน)

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (แก้ผลการเรียน)

Course

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ.com (แก้ผลการเรียน)

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ.com (แก้ผลการเรียน)

Course

(แก้ผลการเรียน) คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.

(แก้ผลการเรียน) คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.

Course

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาปวช1,3.com

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาปวช1,3.com

Course

โปรแกรมประมวลผลคำปวช.1,3.com (แก้ผลการเรียน)

โปรแกรมประมวลผลคำปวช.1,3.com (แก้ผลการเรียน)

Course

โครงงานวิทยาศาสตร์ปวช.1

โครงงานวิทยาศาสตร์ปวช.1

Course

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงปวช.1 (แก้ผลการเรียน)

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงปวช.1 (แก้ผลการเรียน)

Course

(แก้ผลการเรียน) การหาข้อมูลตลาดปวช.1.mk

(แก้ผลการเรียน) การหาข้อมูลตลาดปวช.1.mk

Course

(แก้ผลการเรียน) การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปวช.2.acc

(แก้ผลการเรียน) การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปวช.2.acc

Course

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปวช.2.com (แก้ผลการเรียน)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปวช.2.com (แก้ผลการเรียน)

Course

โปรแกรมฐานข้อมูลปวช.2.com (แก้ผลการเรียน)

โปรแกรมฐานข้อมูลปวช.2.com (แก้ผลการเรียน)

Course

(แก้ผลการเรียน) คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพปวช.2

(แก้ผลการเรียน) คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพปวช.2

Course

พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

Course

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

Course

การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

Course

(แก้ผลการเรียน) พลศึกษาเพื่่อพัฒนาสุขภาพปวช.2

(แก้ผลการเรียน) พลศึกษาเพื่่อพัฒนาสุขภาพปวช.2

Course

ภาษาไทยเพื่ออาชีพปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

ภาษาไทยเพื่ออาชีพปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

Course

(แก้ผลการเรียน) การขายออนไลน์ปวช.3.mk

(แก้ผลการเรียน) การขายออนไลน์ปวช.3.mk

Course

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ปวช.3.com

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ปวช.3.com

Course

ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ปวช.3.com (แก้ผลการเรียน)

ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ปวช.3.com (แก้ผลการเรียน)

Course

อาเซียนศึกษาปวช.3 (แก้ผลการเรียน)

อาเซียนศึกษาปวช.3 (แก้ผลการเรียน)

Course

พฤติกรรมผู้บริโภค MK

พฤติกรรมผู้บริโภค MK

Course

ระบบบัญชีปวส.1 acc

ระบบบัญชีปวส.1 acc

Course

การบัญชีต้นทุน 1 ปวส.1acc

การบัญชีต้นทุน 1 ปวส.1acc

Course

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์ปวส.1.com (แก้ผลการเรียน)

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์ปวส.1.com (แก้ผลการเรียน)

Course

(แก้ผลการเรียน) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.1 com

(แก้ผลการเรียน) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.1 com

Course

(แก้ผลการเรียน) การวิเคราะห์และออกแบบระบบปวส.1.com

(แก้ผลการเรียน) การวิเคราะห์และออกแบบระบบปวส.1.com

Course

(แก้ผลการเรียน) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ปวส.1.com

(แก้ผลการเรียน) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ปวส.1.com

Course

(แก้ผลการเรียน) วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการปวส.1

(แก้ผลการเรียน) วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการปวส.1

Course

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (แก้ผลการเรียน)

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (แก้ผลการเรียน)

Course

(แก้ผลการเรียน) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพปวส.1

(แก้ผลการเรียน) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพปวส.1

Course

การสอบบัญชีปวส.2.acc

การสอบบัญชีปวส.2.acc

Course

การวิเคราะห์รายงานทางการเงินปวส.2.acc

การวิเคราะห์รายงานทางการเงินปวส.2.acc

Course

(แก้ผลการเรียน) คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจปวส.2.com&mk

(แก้ผลการเรียน) คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจปวส.2.com&mk

Course

เศรษฐกิจพอเพียงปวส.2.com (แก้ผลการเรียน)

เศรษฐกิจพอเพียงปวส.2.com (แก้ผลการเรียน)

Course

การเป็นผู้ประกอบการปวส.2 (แก้ผลการเรียน)

การเป็นผู้ประกอบการปวส.2 (แก้ผลการเรียน)

Course

หลักการตลาดปวส.2 (แก้ผลการเรียน)

หลักการตลาดปวส.2 (แก้ผลการเรียน)

Course

หลักเศรษฐศาสตร์ปวส.2 (แก้ผลการเรียน)

หลักเศรษฐศาสตร์ปวส.2 (แก้ผลการเรียน)

Course

การขายตรง.mk (ปวช.1,ปวช.2) 1/64 (แก้ผลการเรียน)

การขายตรง.mk (ปวช.1,ปวช.2) 1/64 (แก้ผลการเรียน)

Course

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา. com 1/64 (แก้ผลการเรียน)

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา. com 1/64 (แก้ผลการเรียน)

Course

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น.com 1/64 (แก้ผลการเรียน)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น.com 1/64 (แก้ผลการเรียน)

Course

โปรแกรมกราฟิก.com (ปวช.2,ปวช.3) 1/64 (แก้ผลการเรียน)

โปรแกรมกราฟิก.com (ปวช.2,ปวช.3) 1/64 (แก้ผลการเรียน)

Course

พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 1/64 (แก้ผลการเรียน)

พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 1/64 (แก้ผลการเรียน)

Course

(แก้ผลการเรียน) ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย.acc 1/64

(แก้ผลการเรียน) ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย.acc 1/64

Course

(แก้ผลการเรียน) จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์.com 1/64

(แก้ผลการเรียน) จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์.com 1/64

Course

(แก้ผลการเรียน)กฏหมายพาณิชย์ 1/64

(แก้ผลการเรียน)กฏหมายพาณิชย์ 1/64

Course

คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 1/64 (แก้ผลการเรียน)

คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 1/64 (แก้ผลการเรียน)

Course

(แก้ผลการเรียน) ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 1/64

(แก้ผลการเรียน) ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 1/64

Course

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์.com 1/64

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์.com 1/64

Course

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ.com 1/64

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ.com 1/64

Course

(แก้ผลการเรียน) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ 1/64

(แก้ผลการเรียน) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ 1/64

Course

องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 1/64

องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 1/64

Course

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 1/64

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 1/64

Course

การบรรจุภัณฑ์.mk

การบรรจุภัณฑ์.mk

Course

การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ.acc

การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ.acc

Course

ภาษาอังกฤษสำหรับปฏิบัติงาน

ภาษาอังกฤษสำหรับปฏิบัติงาน

Course

โครงงานวิทยาศาสตร์ ช1-2

โครงงานวิทยาศาสตร์ ช1-2

Course

โปรแกรมมัลติมีเดีย ช2-3.com

โปรแกรมมัลติมีเดีย ช2-3.com

Course

การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ช2-3.acc

การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ช2-3.acc

Course

ภาษาอังกฤษโครงงาน ช.3,ส.2

ภาษาอังกฤษโครงงาน ช.3,ส.2

Course

พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล.com

พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล.com

Course

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Course

ธุรกิจดิจิทัลสื่อสังคมออนไลน์.com

ธุรกิจดิจิทัลสื่อสังคมออนไลน์.com

Course

กฏหมายธุรกิจ

กฏหมายธุรกิจ

Course

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ช.2-3,ส.2 (com,mk) 2/2565

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ช.2-3,ส.2 (com,mk) 2/2565

Course

โปรแกรมตารางงาน.com 2/2565

โปรแกรมตารางงาน.com 2/2565

Course

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2/2565

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2/2565

Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 2/2565

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 2/2565

Course

ภาษาอังกฤษโครงงาน 2/2565

ภาษาอังกฤษโครงงาน 2/2565

Course

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2/2565

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2/2565

Course

ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ 2/2565

ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ 2/2565

Course

การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล ส.1-2.com 2/2565

การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล ส.1-2.com 2/2565

Course

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล.com 2/2565

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล.com 2/2565

Course

หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล.com 2/2565

หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล.com 2/2565

Course

การหาข้อมูลทางการตลาด.mk 2/2565

การหาข้อมูลทางการตลาด.mk 2/2565

Course

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1/2566 com ช.1,ช.3

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1/2566 com ช.1,ช.3

Course

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1/2566 ช.2(com,acc,mk,mn),ช.3(all)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1/2566 ช.2(com,acc,mk,mn),ช.3(all)

Course

การบัญชีเบื้องต้น 1/2566 ช.1com,acc,mk ส.1 acc,mk

การบัญชีเบื้องต้น 1/2566 ช.1com,acc,mk ส.1 acc,mk

Course

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น 1/2566 com

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น 1/2566 com

Course

พิมพ์ไทยเบื้องต้น 1/2566 com,acc,mk

พิมพ์ไทยเบื้องต้น 1/2566 com,acc,mk

Course

การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสถานพยาบาล 1/2566 nb

การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสถานพยาบาล 1/2566 nb

Course

ประวัติศาสตร์ชาติไทย (คอม, บัญชี, ตลาด, ช่างยนต์) 1/2566

ประวัติศาสตร์ชาติไทย (คอม, บัญชี, ตลาด, ช่างยนต์) 1/2566

Course

พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (คอม, บัญชี, ตลาด, ช่างยนต์,พยาบาล) 1/2566

พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (คอม, บัญชี, ตลาด, ช่างยนต์,พยาบาล) 1/2566

Course

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 1/2566 (คอม, บัญชี, ตลาด, ช่างยนต์)

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 1/2566 (คอม, บัญชี, ตลาด, ช่างยนต์)

Course

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (คอม, บัญชี, ตลาด, ช่างยนต์,พยาบาล) 1/2566

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (คอม, บัญชี, ตลาด, ช่างยนต์,พยาบาล) 1/2566

Course

ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ (บัญชี, ตลาด) 1/2566

ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ (บัญชี, ตลาด) 1/2566

Course

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ.all ช.1-2 2/66

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ.all ช.1-2 2/66

Course

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน.all 2/66

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน.all 2/66

Course

อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจสถานพยาบาล nb. 2/66

อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจสถานพยาบาล nb. 2/66

Course

ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ.ส.1.all ส.2.tech 2/66

ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ.ส.1.all ส.2.tech 2/66

Course

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน.acc 2/66

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน.acc 2/66

Course

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม.all 2/66

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม.all 2/66

Course