ประกาศ


   Available courses

  องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์.com

  องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์.com

  Course

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น.com

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น.com

  Course

  เพศวิถีศึกษา

  เพศวิถีศึกษา

  Course

  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

  Course

  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด

  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด

  Course

  ภาษาไทยพื้นฐาน

  ภาษาไทยพื้นฐาน

  Course

  พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น.mk

  พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น.mk

  Course

  โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว.com

  โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว.com

  Course

  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์.com

  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์.com

  Course

  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

  Course

  การขายเบื้องต้น

  การขายเบื้องต้น

  Course

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย.com

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย.com

  Course

  การสร้างเว็บไซต์.com

  การสร้างเว็บไซต์.com

  Course

  โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล.com

  โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล.com

  Course

  อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ

  อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ

  Course

  กฏหมายพาณิชย์

  กฏหมายพาณิชย์

  Course

  พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  Course

  การบัญชีต้นทุน2.acc

  การบัญชีต้นทุน2.acc

  Course

  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.com

  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.com

  Course

  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม.com

  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม.com

  Course

  ระบบจัดการฐานข้อมูล.com

  ระบบจัดการฐานข้อมูล.com

  Course

  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย.com

  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย.com

  Course

  การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง.com

  การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง.com

  Course

  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

  Course

  การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

  การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

  Course

  การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

  การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

  Course

  การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน.mk

  การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน.mk

  Course

  หลักการขาย.acc

  หลักการขาย.acc

  Course

  การบัญชีภาษีอากร.acc

  การบัญชีภาษีอากร.acc

  Course

  การบัญชีชั้นสูง 2.acc

  การบัญชีชั้นสูง 2.acc

  Course

  คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา.com.mk

  คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา.com.mk

  Course

  การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.com

  การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.com

  Course

  การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ.com

  การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ.com

  Course

  การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

  การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

  Course

  ชีวิตกับสังคมไทย

  ชีวิตกับสังคมไทย

  Course

  คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

  คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

  Course

  คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.

  คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.

  Course

  โปรแกรมประมวลผลคำปวช.1,3.com

  โปรแกรมประมวลผลคำปวช.1,3.com

  Course

  พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นปวช.1

  พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นปวช.1

  Course

  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงปวช.1

  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงปวช.1

  Course

  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปวช.2.com

  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปวช.2.com

  Course

  ภาษาไทยเพื่ออาชีพปวช.2

  ภาษาไทยเพื่ออาชีพปวช.2

  Course

  อาเซียนศึกษาปวช.3

  อาเซียนศึกษาปวช.3

  Course

  การเขียนโปรแกรม

  การเขียนโปรแกรม

  Course

  ระบบบัญชีปวส.1 acc

  ระบบบัญชีปวส.1 acc

  Course

  การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์ปวส.1.com

  การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์ปวส.1.com

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.1 com

  (แก้ผลการเรียน) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.1 com

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การวิเคราะห์และออกแบบระบบปวส.1.com

  (แก้ผลการเรียน) การวิเคราะห์และออกแบบระบบปวส.1.com

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ปวส.1.com

  (แก้ผลการเรียน) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ปวส.1.com

  Course

  (แก้ผลการเรียน) วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการปวส.1

  (แก้ผลการเรียน) วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการปวส.1

  Course

  การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

  การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

  Course

  (แก้ผลการเรียน) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพปวส.1

  (แก้ผลการเรียน) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพปวส.1

  Course

  หลักการบัญชีเบื้องต้น2 ปวส.2.acc

  หลักการบัญชีเบื้องต้น2 ปวส.2.acc

  Course

  การสอบบัญชีปวส.2.acc

  การสอบบัญชีปวส.2.acc

  Course

  การวิเคราะห์รายงานทางการเงินปวส.2.acc

  การวิเคราะห์รายงานทางการเงินปวส.2.acc

  Course

  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจปวส.2.com&mk

  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจปวส.2.com&mk

  Course

  หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 ปวส.2.com

  หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 ปวส.2.com

  Course

  เศรษฐกิจพอเพียงปวส.2.com

  เศรษฐกิจพอเพียงปวส.2.com

  Course

  การเมืองการปกครองของไทยปวส.2

  การเมืองการปกครองของไทยปวส.2

  Course

  การเป็นผู้ประกอบการปวส.2

  การเป็นผู้ประกอบการปวส.2

  Course

  หลักการตลาดปวส.2

  หลักการตลาดปวส.2

  Course

  หลักเศรษฐศาสตร์ปวส.2

  หลักเศรษฐศาสตร์ปวส.2

  Course

  หลักการจัดการปวส.2

  หลักการจัดการปวส.2

  Course

  การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ.mk (ปวช.1,ปวช.2) 1/64

  การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ.mk (ปวช.1,ปวช.2) 1/64

  Course

  การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ.acc (ปวช.1, ปวช.2) 1/64

  การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ.acc (ปวช.1, ปวช.2) 1/64

  Course

  การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี.acc (ปวช.2,ปวช.3) 1/64

  การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี.acc (ปวช.2,ปวช.3) 1/64

  Course

  จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์.com 1/64

  จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์.com 1/64

  Course

  การบัญชีเบื่้องต้น.mk 1/64

  การบัญชีเบื่้องต้น.mk 1/64

  Course

  ผลิตภัณฑ์และราคา.mk 1/64

  ผลิตภัณฑ์และราคา.mk 1/64

  Course

  การจัดการขาย.mk 1/64

  การจัดการขาย.mk 1/64

  Course

  การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน .mk 1/64

  การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน .mk 1/64

  Course

  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อผสม .com (นักศึกษาฝึกงานภาคปกติ) 1/64

  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อผสม .com (นักศึกษาฝึกงานภาคปกติ) 1/64

  Course

  เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว .com (นักศึกษาฝึกงานภาคปกติ) 1/64

  เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว .com (นักศึกษาฝึกงานภาคปกติ) 1/64

  Course

  การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 1/64

  การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 1/64

  Course

  ชีวิตกับสังคมไทย 1/64

  ชีวิตกับสังคมไทย 1/64

  Course