ประกาศ


   Available courses

  ระบบจัดการฐานข้อมูล.com

  ระบบจัดการฐานข้อมูล.com

  Course

  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย.com

  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย.com

  Course

  การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง.com

  การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง.com

  Course

  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

  Course

  การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

  การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

  Course

  การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

  การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

  Course

  การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน.mk

  การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน.mk

  Course

  การเขียนโปรแกรม

  การเขียนโปรแกรม

  Course

  การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์ปวส.1.com

  การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์ปวส.1.com

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.1 com

  (แก้ผลการเรียน) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.1 com

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การวิเคราะห์และออกแบบระบบปวส.1.com

  (แก้ผลการเรียน) การวิเคราะห์และออกแบบระบบปวส.1.com

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ปวส.1.com

  (แก้ผลการเรียน) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ปวส.1.com

  Course

  (แก้ผลการเรียน) วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการปวส.1

  (แก้ผลการเรียน) วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการปวส.1

  Course

  การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

  การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

  Course

  (แก้ผลการเรียน) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพปวส.1

  (แก้ผลการเรียน) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพปวส.1

  Course

  หลักการบัญชีเบื้องต้น2 ปวส.2.acc

  หลักการบัญชีเบื้องต้น2 ปวส.2.acc

  Course

  การวิเคราะห์รายงานทางการเงินปวส.2.acc

  การวิเคราะห์รายงานทางการเงินปวส.2.acc

  Course

  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจปวส.2.com&mk

  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจปวส.2.com&mk

  Course

  หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 ปวส.2.com

  หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 ปวส.2.com

  Course

  เศรษฐกิจพอเพียงปวส.2.com

  เศรษฐกิจพอเพียงปวส.2.com

  Course

  การเมืองการปกครองของไทยปวส.2

  การเมืองการปกครองของไทยปวส.2

  Course

  การเป็นผู้ประกอบการปวส.2

  การเป็นผู้ประกอบการปวส.2

  Course

  หลักการตลาดปวส.2

  หลักการตลาดปวส.2

  Course

  หลักเศรษฐศาสตร์ปวส.2

  หลักเศรษฐศาสตร์ปวส.2

  Course

  หลักการจัดการปวส.2

  หลักการจัดการปวส.2

  Course