ประกาศ

  คู่มือการเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์


  ***ให้นักศึกษาเช็ครายวิชาตามตารางเรียนด้านล่างนี้ ถ้าหากไม่ครบให้ติดต่อแอดมินทางเพจวิทยาลัยฯหรือไลน์ Line ID: @evcamnat


  หากพบปัญหาแจ้ง

  1. เพจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ
  2. ไลน์ Line ID: @evcamnat
  3. อาจารย์ฝ่ายแนะแนวที่รับสมัครนักศึกษา
  4. ผู้ดูแลระบบ อ.ภาคภูมิ สังขพิทักษ์ โทร. 0885830056 


   Available courses

   โปรแกรมตารางงาน ช.1-2 .com

   โปรแกรมตารางงาน ช.1-2 .com

   Course

   ลูกค้าสัมพันธ์ ช.1-2.mk

   ลูกค้าสัมพันธ์ ช.1-2.mk

   Course

   การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ช.1-2.mk

   การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ช.1-2.mk

   Course

   การจัดซื้อเบื้องต้น.mk

   การจัดซื้อเบื้องต้น.mk

   Course

   องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์.com

   องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์.com

   Course

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น.com

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น.com

   Course

   เพศวิถีศึกษา

   เพศวิถีศึกษา

   Course

   วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

   วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

   Course

   ภาษาอังกฤษฟัง-พูด

   ภาษาอังกฤษฟัง-พูด

   Course

   ภาษาไทยพื้นฐาน

   ภาษาไทยพื้นฐาน

   Course

   การกำหนดราคา.mk

   การกำหนดราคา.mk

   Course

   พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น.mk

   พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น.mk

   Course

   การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น.com

   การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น.com

   Course

   การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์.com

   การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์.com

   Course

   ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

   ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

   Course

   การขายเบื้องต้น

   การขายเบื้องต้น

   Course

   การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

   การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

   Course

   การสร้างเว็บไซต์.com

   การสร้างเว็บไซต์.com

   Course

   โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล.com

   โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล.com

   Course

   กฏหมายพาณิชย์

   กฏหมายพาณิชย์

   Course

   พลังงานและสิ่งแวดล้อม

   พลังงานและสิ่งแวดล้อม

   Course

   การบัญชีต้นทุน2.acc

   การบัญชีต้นทุน2.acc

   Course

   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.com

   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.com

   Course

   การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม.com

   การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม.com

   Course

   ระบบจัดการฐานข้อมูล.com

   ระบบจัดการฐานข้อมูล.com

   Course

   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย.com

   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย.com

   Course

   การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง.com

   การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง.com

   Course

   การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

   การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

   Course

   การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

   การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

   Course

   การบัญชีภาษีอากร.acc

   การบัญชีภาษีอากร.acc

   Course

   คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา.com.mk

   คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา.com.mk

   Course

   การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.com

   การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.com

   Course

   การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ.com

   การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ.com

   Course

   การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

   การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

   Course

   ชีวิตกับสังคมไทย

   ชีวิตกับสังคมไทย

   Course

   คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

   คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

   Course

   คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.

   คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.

   Course

   คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาปวช1,3.com

   คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาปวช1,3.com

   Course

   โปรแกรมประมวลผลคำปวช.1,3.com

   โปรแกรมประมวลผลคำปวช.1,3.com

   Course

   โครงงานวิทยาศาสตร์ปวช.1

   โครงงานวิทยาศาสตร์ปวช.1

   Course

   พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นปวช.1

   พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นปวช.1

   Course

   ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงปวช.1

   ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงปวช.1

   Course

   การบัญชีเบื้องต้นปวช.1

   การบัญชีเบื้องต้นปวช.1

   Course

   การหาข้อมูลตลาดปวช.1.mk

   การหาข้อมูลตลาดปวช.1.mk

   Course

   การตลาดเบื้องต้นปวช.1.mk

   การตลาดเบื้องต้นปวช.1.mk

   Course

   การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการปวช.2.mk

   การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการปวช.2.mk

   Course

   การบรรจุภัณฑ์ปวช.2.mk

   การบรรจุภัณฑ์ปวช.2.mk

   Course

   การโฆษณาและส่งเสริมการขายปวช.2.mk

   การโฆษณาและส่งเสริมการขายปวช.2.mk

   Course

   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปวช.2.com

   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปวช.2.com

   Course

   คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพปวช.2

   คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพปวช.2

   Course

   พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมปวช.2

   พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมปวช.2

   Course

   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยปวช.2

   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยปวช.2

   Course

   การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษปวช.2

   การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษปวช.2

   Course

   ภาษาไทยเพื่ออาชีพปวช.2

   ภาษาไทยเพื่ออาชีพปวช.2

   Course

   การพัฒนาบุคลิกภาพนักขายปวช.3.mk

   การพัฒนาบุคลิกภาพนักขายปวช.3.mk

   Course

   การจัดแสดงสินค้าปวช.3.mk

   การจัดแสดงสินค้าปวช.3.mk

   Course

   คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ปวช.3.com

   คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ปวช.3.com

   Course

   ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ปวช.3.com

   ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ปวช.3.com

   Course

   อาเซียนศึกษาปวช.3

   อาเซียนศึกษาปวช.3

   Course

   (แก้ผลการเรียน) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.1 com

   (แก้ผลการเรียน) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.1 com

   Course

   (แก้ผลการเรียน) วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการปวส.1

   (แก้ผลการเรียน) วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการปวส.1

   Course

   การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

   การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

   Course

   การวิเคราะห์รายงานทางการเงินปวส.2.acc

   การวิเคราะห์รายงานทางการเงินปวส.2.acc

   Course

   คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจปวส.2.com&mk

   คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจปวส.2.com&mk

   Course

   หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 ปวส.2.com

   หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 ปวส.2.com

   Course

   เศรษฐกิจพอเพียงปวส.2.com

   เศรษฐกิจพอเพียงปวส.2.com

   Course

   การเมืองการปกครองของไทยปวส.2

   การเมืองการปกครองของไทยปวส.2

   Course

   การเป็นผู้ประกอบการปวส.2

   การเป็นผู้ประกอบการปวส.2

   Course

   หลักการตลาดปวส.2

   หลักการตลาดปวส.2

   Course

   หลักเศรษฐศาสตร์ปวส.2

   หลักเศรษฐศาสตร์ปวส.2

   Course

   หลักการจัดการปวส.2

   หลักการจัดการปวส.2

   Course

   ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 1/64

   ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 1/64

   Course

   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์.com 1/64

   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์.com 1/64

   Course

   การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ.com 1/64

   การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ.com 1/64

   Course

   พื้นฐานงานธุรกิจดิจิทัล.com 1/64

   พื้นฐานงานธุรกิจดิจิทัล.com 1/64

   Course

   เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ 1/64

   เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ 1/64

   Course

   องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 1/64

   องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 1/64

   Course

   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1/64

   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1/64

   Course

   ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 1/64

   ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 1/64

   Course

   การบัญชีภาษีเงินได้ส่วนบุคคลธรรมดา.acc

   การบัญชีภาษีเงินได้ส่วนบุคคลธรรมดา.acc

   Course

   อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจและสถานพยาบาล.NB

   อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจและสถานพยาบาล.NB

   Course

   การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในธุรกิจสถานพยาบาล.NB

   การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในธุรกิจสถานพยาบาล.NB

   Course

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์และปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล.com

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์และปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล.com

   Course

   หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลcom

   หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลcom

   Course

   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

   Course