ประกาศ

  คู่มือการเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์

ให้นักศึกษาเช็ครายวิชาตามตารางเรียนด้านล่างนี้ ถ้าหากไม่ครบให้ติดต่อแอดมินทางเพจวิทยาลัยฯหรือไลน์ Line ID: @evcamnat


ตารางเรียนภารเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นปวช.ปีที่ 1

ระดับชั้นปวช.ปีที่ 2

ระดับชั้นปวช.ปีที่ 3

ระดับชั้นปวส.ปีที่ 1

ระดับชั้นปวส.ปีที่ 2


  Available courses

  ลูกค้าสัมพันธ์ ช.1-2.mk

  ลูกค้าสัมพันธ์ ช.1-2.mk

  Course

  การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ช.1-2.mk

  การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ช.1-2.mk

  Course

  การจัดซื้อเบื้องต้น.mk

  การจัดซื้อเบื้องต้น.mk

  Course

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น.com

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น.com

  Course

  เพศวิถีศึกษา

  เพศวิถีศึกษา

  Course

  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

  Course

  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด

  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด

  Course

  ภาษาไทยพื้นฐาน

  ภาษาไทยพื้นฐาน

  Course

  การกำหนดราคา.mk

  การกำหนดราคา.mk

  Course

  พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น.mk

  พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น.mk

  Course

  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

  Course

  การขายเบื้องต้น

  การขายเบื้องต้น

  Course

  การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

  การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

  Course

  การสร้างเว็บไซต์.com

  การสร้างเว็บไซต์.com

  Course

  โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล.com

  โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล.com

  Course

  กฏหมายพาณิชย์

  กฏหมายพาณิชย์

  Course

  การบัญชีต้นทุน2.acc

  การบัญชีต้นทุน2.acc

  Course

  คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.

  คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.

  Course

  คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาปวช1,3.com

  คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาปวช1,3.com

  Course

  โปรแกรมประมวลผลคำปวช.1,3.com

  โปรแกรมประมวลผลคำปวช.1,3.com

  Course

  พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นปวช.1

  พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นปวช.1

  Course

  การบัญชีเบื้องต้นปวช.1

  การบัญชีเบื้องต้นปวช.1

  Course

  การหาข้อมูลตลาดปวช.1.mk

  การหาข้อมูลตลาดปวช.1.mk

  Course

  การตลาดเบื้องต้นปวช.1.mk

  การตลาดเบื้องต้นปวช.1.mk

  Course

  การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการปวช.2.mk

  การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการปวช.2.mk

  Course

  การบรรจุภัณฑ์ปวช.2.mk

  การบรรจุภัณฑ์ปวช.2.mk

  Course

  การโฆษณาและส่งเสริมการขายปวช.2.mk

  การโฆษณาและส่งเสริมการขายปวช.2.mk

  Course

  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปวช.2.com

  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปวช.2.com

  Course

  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพปวช.2

  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพปวช.2

  Course

  พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมปวช.2

  พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมปวช.2

  Course

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยปวช.2

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยปวช.2

  Course

  การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษปวช.2

  การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษปวช.2

  Course

  ภาษาไทยเพื่ออาชีพปวช.2

  ภาษาไทยเพื่ออาชีพปวช.2

  Course

  การพัฒนาบุคลิกภาพนักขายปวช.3.mk

  การพัฒนาบุคลิกภาพนักขายปวช.3.mk

  Course

  การจัดแสดงสินค้าปวช.3.mk

  การจัดแสดงสินค้าปวช.3.mk

  Course

  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ปวช.3.com

  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ปวช.3.com

  Course

  ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ปวช.3.com

  ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ปวช.3.com

  Course

  การวิเคราะห์รายงานทางการเงินปวส.2.acc

  การวิเคราะห์รายงานทางการเงินปวส.2.acc

  Course

  การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ.mk (ปวช.1,ปวช.2) 1/64

  การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ.mk (ปวช.1,ปวช.2) 1/64

  Course

  การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ.acc (ปวช.1, ปวช.2) 1/64

  การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ.acc (ปวช.1, ปวช.2) 1/64

  Course

  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น.com 1/64

  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น.com 1/64

  Course

  หลักการเขียนโปรแกรม.com 1/64

  หลักการเขียนโปรแกรม.com 1/64

  Course

  การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี.acc (ปวช.2,ปวช.3) 1/64

  การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี.acc (ปวช.2,ปวช.3) 1/64

  Course

  การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ.com 1/64

  การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ.com 1/64

  Course

  การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน .mk 1/64

  การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน .mk 1/64

  Course

  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อผสม .com (นักศึกษาฝึกงานภาคปกติ) 1/64

  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อผสม .com (นักศึกษาฝึกงานภาคปกติ) 1/64

  Course

  เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว .com (นักศึกษาฝึกงานภาคปกติ) 1/64

  เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว .com (นักศึกษาฝึกงานภาคปกติ) 1/64

  Course

  การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 1/64

  การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 1/64

  Course

  ชีวิตกับสังคมไทย 1/64

  ชีวิตกับสังคมไทย 1/64

  Course