ประกาศ


   Available courses

  อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ

  อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ

  Course

  กฏหมายพาณิชย์

  กฏหมายพาณิชย์

  Course

  พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  Course

  ระบบจัดการฐานข้อมูล.com

  ระบบจัดการฐานข้อมูล.com

  Course

  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย.com

  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย.com

  Course

  การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง.com

  การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง.com

  Course

  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

  Course

  การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

  การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

  Course

  การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

  การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

  Course

  การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน.mk

  การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน.mk

  Course

  คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา.com.mk

  คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา.com.mk

  Course

  การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.com

  การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.com

  Course

  การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ.com

  การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ.com

  Course

  การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

  การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

  Course

  ชีวิตกับสังคมไทย

  ชีวิตกับสังคมไทย

  Course

  คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

  คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

  Course

  อาเซียนศึกษาปวช.3

  อาเซียนศึกษาปวช.3

  Course

  การเขียนโปรแกรม

  การเขียนโปรแกรม

  Course

  การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์ปวส.1.com

  การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์ปวส.1.com

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.1 com

  (แก้ผลการเรียน) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.1 com

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การวิเคราะห์และออกแบบระบบปวส.1.com

  (แก้ผลการเรียน) การวิเคราะห์และออกแบบระบบปวส.1.com

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ปวส.1.com

  (แก้ผลการเรียน) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ปวส.1.com

  Course

  (แก้ผลการเรียน) วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการปวส.1

  (แก้ผลการเรียน) วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการปวส.1

  Course

  การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

  การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

  Course

  (แก้ผลการเรียน) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพปวส.1

  (แก้ผลการเรียน) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพปวส.1

  Course

  หลักการบัญชีเบื้องต้น2 ปวส.2.acc

  หลักการบัญชีเบื้องต้น2 ปวส.2.acc

  Course

  การวิเคราะห์รายงานทางการเงินปวส.2.acc

  การวิเคราะห์รายงานทางการเงินปวส.2.acc

  Course

  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจปวส.2.com&mk

  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจปวส.2.com&mk

  Course

  หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 ปวส.2.com

  หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 ปวส.2.com

  Course

  เศรษฐกิจพอเพียงปวส.2.com

  เศรษฐกิจพอเพียงปวส.2.com

  Course

  การเมืองการปกครองของไทยปวส.2

  การเมืองการปกครองของไทยปวส.2

  Course

  การเป็นผู้ประกอบการปวส.2

  การเป็นผู้ประกอบการปวส.2

  Course

  หลักการตลาดปวส.2

  หลักการตลาดปวส.2

  Course

  หลักเศรษฐศาสตร์ปวส.2

  หลักเศรษฐศาสตร์ปวส.2

  Course

  หลักการจัดการปวส.2

  หลักการจัดการปวส.2

  Course

  การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ.mk (ปวช.1,ปวช.2) 1/64

  การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ.mk (ปวช.1,ปวช.2) 1/64

  Course

  การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ.acc (ปวช.1, ปวช.2) 1/64

  การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ.acc (ปวช.1, ปวช.2) 1/64

  Course

  การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี.acc (ปวช.2,ปวช.3) 1/64

  การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี.acc (ปวช.2,ปวช.3) 1/64

  Course

  การบัญชีเบื่้องต้น.mk 1/64

  การบัญชีเบื่้องต้น.mk 1/64

  Course

  ผลิตภัณฑ์และราคา.mk 1/64

  ผลิตภัณฑ์และราคา.mk 1/64

  Course

  การจัดการขาย.mk 1/64

  การจัดการขาย.mk 1/64

  Course

  การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน .mk 1/64

  การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน .mk 1/64

  Course

  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อผสม .com (นักศึกษาฝึกงานภาคปกติ) 1/64

  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อผสม .com (นักศึกษาฝึกงานภาคปกติ) 1/64

  Course

  เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว .com (นักศึกษาฝึกงานภาคปกติ) 1/64

  เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว .com (นักศึกษาฝึกงานภาคปกติ) 1/64

  Course

  การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 1/64

  การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 1/64

  Course