Available courses

โปรแกรมตารางงาน ช.1-2 .com

โปรแกรมตารางงาน ช.1-2 .com

Course

องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์.com

องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์.com

Course

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น.com

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น.com

Course

หลักการเขียนโปรแกรม.com

หลักการเขียนโปรแกรม.com

Course

เพศวิถีศึกษา

เพศวิถีศึกษา

Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

Course

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด

Course

ภาษาไทยพื้นฐาน

ภาษาไทยพื้นฐาน

Course

พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น.mk

พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น.mk

Course

โปรแกรมประมวลผลคำ.com

โปรแกรมประมวลผลคำ.com

Course

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น.com

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น.com

Course

โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว.com

โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว.com

Course

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์.com

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์.com

Course

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

Course

การขายเบื้องต้น

การขายเบื้องต้น

Course

การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Course

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย.com

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย.com

Course

การสร้างเว็บไซต์.com

การสร้างเว็บไซต์.com

Course

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล.com

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล.com

Course

อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ

อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ

Course

กฏหมายพาณิชย์

กฏหมายพาณิชย์

Course

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Course

การควบคุมและตรวจสอบภายใน.acc

การควบคุมและตรวจสอบภายใน.acc

Course

การบัญชีชั้นสูง 1 .acc

การบัญชีชั้นสูง 1 .acc

Course

การบัญชีต้นทุน2.acc

การบัญชีต้นทุน2.acc

Course

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.com

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.com

Course

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม.com

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม.com

Course

ระบบจัดการฐานข้อมูล.com

ระบบจัดการฐานข้อมูล.com

Course

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย.com

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย.com

Course

การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง.com

การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง.com

Course

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

Course

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

Course

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

Course

การนำเข้าและการส่งออก.mk

การนำเข้าและการส่งออก.mk

Course

การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน.mk

การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน.mk

Course

กลยุทธ์การตลาด.mk

กลยุทธ์การตลาด.mk

Course

หลักการขาย.acc

หลักการขาย.acc

Course

การบัญชีภาษีอากร.acc

การบัญชีภาษีอากร.acc

Course

การบัญชีชั้นสูง 2.acc

การบัญชีชั้นสูง 2.acc

Course

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา.com.mk

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา.com.mk

Course

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.com

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.com

Course

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ.com

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ.com

Course

การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

Course

ชีวิตกับสังคมไทย

ชีวิตกับสังคมไทย

Course

คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

Course

คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.

คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.

Course

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาปวช1,3.com

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาปวช1,3.com

Course

โปรแกรมประมวลผลคำปวช.1,3.com

โปรแกรมประมวลผลคำปวช.1,3.com

Course

ทักษะสุขภาพปวช.1

ทักษะสุขภาพปวช.1

Course

โครงงานวิทยาศาสตร์ปวช.1

โครงงานวิทยาศาสตร์ปวช.1

Course

พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นปวช.1

พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นปวช.1

Course

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงปวช.1

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงปวช.1

Course

การบรรจุภัณฑ์ปวช.2.mk

การบรรจุภัณฑ์ปวช.2.mk

Course

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปวช.2.com

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปวช.2.com

Course

การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษปวช.2

การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษปวช.2

Course

ภาษาไทยเพื่ออาชีพปวช.2

ภาษาไทยเพื่ออาชีพปวช.2

Course

อาเซียนศึกษาปวช.3

อาเซียนศึกษาปวช.3

Course

การเขียนโปรแกรม

การเขียนโปรแกรม

Course

ระบบบัญชีปวส.1 acc

ระบบบัญชีปวส.1 acc

Course

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์ปวส.1.com

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์ปวส.1.com

Course

(แก้ผลการเรียน) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.1 com

(แก้ผลการเรียน) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.1 com

Course

(แก้ผลการเรียน) การวิเคราะห์และออกแบบระบบปวส.1.com

(แก้ผลการเรียน) การวิเคราะห์และออกแบบระบบปวส.1.com

Course

(แก้ผลการเรียน) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ปวส.1.com

(แก้ผลการเรียน) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ปวส.1.com

Course

(แก้ผลการเรียน) วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการปวส.1

(แก้ผลการเรียน) วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการปวส.1

Course

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

Course

(แก้ผลการเรียน) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพปวส.1

(แก้ผลการเรียน) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพปวส.1

Course

หลักการบัญชีเบื้องต้น2 ปวส.2.acc

หลักการบัญชีเบื้องต้น2 ปวส.2.acc

Course

การสอบบัญชีปวส.2.acc

การสอบบัญชีปวส.2.acc

Course

การวิเคราะห์รายงานทางการเงินปวส.2.acc

การวิเคราะห์รายงานทางการเงินปวส.2.acc

Course

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจปวส.2.com&mk

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจปวส.2.com&mk

Course

หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 ปวส.2.com

หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 ปวส.2.com

Course

เศรษฐกิจพอเพียงปวส.2.com

เศรษฐกิจพอเพียงปวส.2.com

Course

การเมืองการปกครองของไทยปวส.2

การเมืองการปกครองของไทยปวส.2

Course

การเป็นผู้ประกอบการปวส.2

การเป็นผู้ประกอบการปวส.2

Course

หลักการตลาดปวส.2

หลักการตลาดปวส.2

Course

หลักเศรษฐศาสตร์ปวส.2

หลักเศรษฐศาสตร์ปวส.2

Course

หลักการจัดการปวส.2

หลักการจัดการปวส.2

Course

การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ.mk (ปวช.1,ปวช.2) 1/64

การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ.mk (ปวช.1,ปวช.2) 1/64

Course

การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ.acc (ปวช.1, ปวช.2) 1/64

การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ.acc (ปวช.1, ปวช.2) 1/64

Course

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น.com 1/64

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น.com 1/64

Course

หลักการเขียนโปรแกรม.com 1/64

หลักการเขียนโปรแกรม.com 1/64

Course

การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี.acc (ปวช.2,ปวช.3) 1/64

การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี.acc (ปวช.2,ปวช.3) 1/64

Course

จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์.com 1/64

จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์.com 1/64

Course

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ.com 1/64

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ.com 1/64

Course

การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน .mk 1/64

การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน .mk 1/64

Course

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อผสม .com (นักศึกษาฝึกงานภาคปกติ) 1/64

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อผสม .com (นักศึกษาฝึกงานภาคปกติ) 1/64

Course

เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว .com (นักศึกษาฝึกงานภาคปกติ) 1/64

เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว .com (นักศึกษาฝึกงานภาคปกติ) 1/64

Course

การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 1/64

การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 1/64

Course

ชีวิตกับสังคมไทย 1/64

ชีวิตกับสังคมไทย 1/64

Course